INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Zároveň by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Cread Studio, s.r.o.
Sídlo: Exnárova 35, 080 01  Prešov, SR
IČO: 44758863
DIČ: 2022831074
IČ DPH: SK2022831074
Web: www.creadstudio.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 21575/P

Kontaktná osoba

Meno a priezvisko: Ing. Zdenko Valášek
Telefónne číslo: +421 903 978 452
E-mail: creadstudio@creadstudio.sk

Prevádzka

Názov prevádzky: Cread Studio, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 22, 080 01  Prešov, SR

Zodpovedná osoba DPO:

Zodpovedná osoba DPO nie je určená.

 

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

 • - meno
 • - priezvisko
 • - obchodné meno / názov firmy
 • - e-mail

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať vám na vašu správu, prípadne, ak na to udelíte súhlas, na zasielanie newsletterov a noviniek emailom.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • - poskytnutie OÚ je zákonnou požiadavkou - zákonnosť spracúvania § 13, písmeno c) zákona
  • - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 (zákonný zástupca)
 • - poskytnutie OÚ je dobrovoľné - zákonnosť spracúvania § 13, písmeno a) zákona

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

 • - poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov
 • - poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
 • - orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Údaje sa neprenášajú.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu so zasielaním newsletterov do odvolania súhlasu, inak po dobu, ktorá je nevyhnutná na vybavenie vašej žiadosti. Osobné údaje zákonného zástupcu – po dobu dovŕšenia veku 16 rokov dieťaťa.

 

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

 • - ...

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • - právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa vašej osoby,
 • - právo na opravu (čl.16 GDPR) vašich osobných údajov,
 • - právo na vymazanie (čl.17 GDPR) vašich osobných údajov alebo
 • - právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
 • - právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
 • - právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
 • - právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA + PROFILOVANIE

 • - ...

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní OÚ sa dodržiavajú zásady a podmienky spracúvania osobných údajov zákona:

 • - zásada zákonnosti (§ 6)
 • - zásada obmedzenia účelu (§ 7)
 • - zásada minimalizácie OÚ (§ 8)
 • - zásada správnosti (§ 9)
 • - zásada minimalizácie uchovávania (§ 10)
 • - zásada integrity a dôvernosti (§ 11)
 • - zásada zodpovednosti (§ 12)
 • - podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním OÚ (§ 14)
 • - podmienky poskytnutia súhlasu v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (§ 15)

Spracúvanie OÚ v zmysle § 16, § 17, § 18 zákona prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia zákona:

 • - povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby § 29
 • - všeobecné povinnosti prevádzkovateľa § 31
 • - štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov § 32
 • - bezpečnosť spracúvania §39

 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o OÚ, ktoré spracúva v zmysle § 79 zákona.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné.V prípade, že máte záujem, aby sme vás kontaktovali alebo odpovedali vám na vašu správu, budeme potrebovať váš e-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

 

V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte na emailovej adrese gdpr@creadstudio.sk

 

V priestoroch spoločnosti Cread Studio, s.r.o. je umiestnený kamerový systém.